เกี่ยวกับเรา

บริษัท ทวิน พี คอนซัลติ้ง จำกัด เป็นบริษัทที่รับให้คำปรึกษาด้านการบริหารองค์กร รวมถึงการจัดหลักสูตรอบรมทั้งรูปแบบ In-House และ Public Training

โดยเรามีความเชี่ยวชาญในด้านธรรมาภิบาล หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี งานเลขานุการบริษัท มาตรการต่อต้านทุจริตคอร์รัปชั่น และงานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

ผ่านการบริหารงานของ คุณธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข
ผู้ที่มีประสบการณ์การทำงานให้กับบริษัทที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยมามากกว่า 20 ปี