หลักสูตรอบรม

เพิ่มความเชื่อมั่นให้องค์กรกับแนวคิด #ESG

เมื่อแนวคิดการพัฒนาองค์กรให้มีความยั่งยืน โดยคำนึงถึงปัจจัยหลัก 3 ปัจจัย ได้แก่ สิ่งแวดล้อม สังคม และธรรมาภิบาล (Environment, Social, Governance) กำลังเริ่มเข้ามามีบทบาทมากขึ้นในปัจจุบัน

นั่นจึงเป็นสิ่งที่ ESG กลายเป็นหนึ่งในภาพสะท้อนขององค์กรที่มุ่งหวังให้ธุรกิจมีการพัฒนาอย่างยั่งยืนและสร้างมูลค่าเพิ่มได้ในระยะยาว เพื่อทำให้นักลงทุนเกิดความเชื่อมั่นและมั่นใจในการลงทุนได้มากขึ้นอีกด้วย

ดังนั้นหลักสูตร “การจัดทำรายงาน ESG กับการเป็น GOOD COMPANIES” จึงจัดขึ้นเพื่อให้องค์กรมหาชนรวมถึงองค์กรทั่วไป ได้เข้ามาศึกษาและต่อยอดไปสู่การลงมือทำได้อย่างยั่งยืน

รายละเอียดหลักสูตร

  • หลักการและแนวคิดการพัฒนาองค์กรสู่ความยั่งยืน

  • การจัดทำนโยบายและเป้าหมายด้านความยั่งยืน

  • วิธีวิเคราะห์ความสมดุลขององค์ประกอบด้านความยั่งยืนเพื่อจัดทำรายงานด้านความยั่งยืน

  • การมีส่วนร่วมของบุคลากรเพื่อขับเคลื่อนความยั่งยืนที่มีประสิทธิภาพ

วิทยากรโดย

อาจารย์ธนกฤต เพิ่มพูนขันติสุข

สัมมนาออนไลน์ ผ่านโปรแกรม ZOOM

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567

เวลา 9.30-12.00 น.

ราคาผู้เข้าอบรมท่านละ 3,500 บาท (ยังไม่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%)

สามารถติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่

089-891-4049 (คุณธนกฤต)

089-488-4277 (คุณสุธีนันท์)

หลักสูตรอบรมออนไลน์

การจัดทำรายงาน ESG กับการเป็น GOOD COMPANIES

วันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 เวลา 9.30-12.00 น.