บริการที่ปรึกษา

01

ด้านธรรมาภิบาลและการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
 • วิเคราะห์และจัดทำคู่มือหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG Code – 8 หลักปฏิบัติ) ฉบับปี 2560

 • แผนการยกระดับหลักการกำกับดูแลกิจการ ระยะสั้น – ระยะกลาง - ระยะยาว

 • วิเคราะห์แบบประเมินผล - โครงการสำรวจการกำกับดูแลกิจการของบริษัทจดทะเบียน (Corporate Governance Report for Thai Listed Companies : CGR)

 • จัดทำรายงานประจำปี (ONE REPORT)

 • แผนสืบทอดตำแหน่งงานผู้บริหารระดับสูง (Talent & Succession Management)

02

03

04

การต่อต้านการทุจริตคอร์รัปชั่น (CAC)
 • จัดทำนโยบายด้านการต่อต้านคอร์รัปชันและการขยายแนวร่วมการต่อต้านคอร์รัปชัน ตลอด SUPPLY CHAIN

 • การประเมินความเสี่ยงด้านการคอร์รัปชัน มาตรการควบคุมกระบวนการภายใน และส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 • วิธีและกระบวนการนำมาตรการต่อต้านคอร์รัปชันไปสู่วิธีการปฎิบัติเพื่อต่อยอดด้านความยั่งยืน

เลขานุการบริษัทและนักลงทุนสัมพันธ์
 • บทบาทหน้าที่ของเลขานุการบริษัทและตัวชี้วัดการทำงานของเลขานุการบริษัท

 • แผนการประชุมล่วงหน้าและเทคนิคการจดบันทึกการประชุม

 • เทคนิคการประสานงานกับคณะกรรมการการประเมินผลคณะกรรมการและกรรมการชุดย่อย

 • เทคนิคการส่งเสริมความรู้ให้คณะกรรมการและแผนการดำเนินงาน

การจัดทำรายงานความยั่งยืน (ESG)
 • วิเคราะห์ศึกษาจุดอ่อนและจุดแข็งในการจัดทำรายงานความยั่งยืนตามมาตรฐานสากลตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 • แผนการยกระดับด้านความยั่งยืน ระยะสั้น - ระยะกลาง - ระยะยาว

 • วิธีการผลักดันให้พนักงานในองค์กรมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

05

งานด้านอื่นๆ
 • ด้านระบบบัญชีและการวางแผนภาษี

 • ด้านการควบคุมภายในและตรวจสอบภายใน

 • การอบรมเพื่อยกระดับความรู้ในรูปแบบ In-house Training และ Public Traning